app-storeemailfacebookgoogle-playinstagramlinkedinpersonplussearchtelephonetweeter

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Gastro Job sp. z o.o.

I. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
   2. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gastrojob.pl prowadzonego przez spółkę – Gastro Job spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 23 lok 1.2a, 35‐326 Rzeszów, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000734573, NIP: 8133782419, REGON: 380388633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 PLN w całości opłacony.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
  1. Za pośrednictwem formularza kontaktowego Usługodawcy udostępnionego na stronie internetowej Serwisu pod adresem gastrojob.pl;
  2. telefonicznie pod numerem: (+48) 576‐109‐105;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej–na adres e‐mail: kontakt@gastrojob.pl;
  4. pocztą tradycyjną na adres: Gastro Job sp. z o. o., ul. Cybernetyki 19b, 02‐677 Warszawa.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

II. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – należąca do Usługodawcy aplikacja o nazwie „GastroJob”, dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Oferta Pracy – utworzona przez zarejestrowanego Pracodawcę informacja, że poszukuje Pracowników, odpowiadających warunkom przedstawionym przez niego w zamieszczonej ofercie. Oferta Pracy, nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 5. Oferta Podjęcia Pracy – utworzona przez zarejestrowanego Pracownika informacja, że poszukuje Ofert Pracy. Oferta Podjęcia Pracy, nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 6. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie Usługodawcy w ramach świadczonych usług, określający zasady prywatności oraz ochronę Danych Osobowych Użytkowników.
 7. Pracodawca – zarejestrowany Użytkownik, będący pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która publikuje informację z Ofertą Pracy w Serwisie.
 8. Pracownik – zarejestrowany Użytkownik, osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia (w przypadku niepełnoletności posiadająca zgodę rodzica), zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie.
 9. Profil – udostępniona dla Użytkownika przestrzeń w Serwisie, umożliwiająca zarejestrowanemu Użytkownikowi przechowywanie, udostępnianie i edytowanie wprowadzonych przez niego jego informacji do Aplikacji.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 12. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.gastrojob.pl.
 13. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą, poprzez wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 14. Stanowisko (Pracy) – obowiązkowa informacja zamieszczona przez Pracodawcę w Ofercie Pracy, wybrana wyłącznie z spośród listy udostępnionej przez Usługodawcę.
 15. Usługodawca – spółka–GastroJob Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Tadeusza Rejtana 23 lok 1.2a, 35‐326 Rzeszów, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734573, NIP: 8133782419, REGON: 380388633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 PLN w całości opłacony.
 16. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
 17. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 18. Match – połączenie, w ramach którego Pracodawca uzyskuje dostęp do danych kontaktowych Pracownika umożliwiających dalszy wewnętrzny proces rekrutacyjny po stronie Pracodawcy.
 19. GastroCoin – minimalna opłata za Match zgodnie z cennikiem widocznym w Serwisie.

III. Ogólne warunki

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie Aplikacji/Serwisu i rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu i Polityki Prywatności. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wskazanych powyżej aktów.
 2. Usługodawca w ramach Aplikacji GastroJob świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi dla:
  1. osób odwiedzających Serwis Usługodawcy – polegające na możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie bez konieczności dokonywania rejestracji;
  2. Pracodawców – polegające na umożliwieniu:
   1. tworzenia, zachowania i modyfikowania Profilu Pracodawcy;
   2. Tworzeniu, modyfikacji, duplikowania i publikacji Ofert Pracy Pracodawcy;
   3. przeglądaniu automatycznie przyporządkowanych Profili Pracowników, którzy wyrazili chęć pracy;
  3. Pracowników – polegające na umożliwieniu:
   1. tworzenia, zachowania i modyfikowania Profilu Pracownika;
   2. przeglądania automatycznie przyporządkowanych Ofert Pracy;
   3. otrzymywanie powiadomień o nowych Ofertach Pracy spełniających kryteria określone w Profilu Pracownika

Usługi świadczone przez Usługodawcę wskazane w ust. 2 pkt. 2) i 3) powyżej – dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Aplikacji/Serwisu, przy czym Usługi świadczone na rzecz Pracodawców wymienione w ust.2 pkt.2) lit. c takie jak pozyskanie Pracownika, tak zwany  Match mogą mieć charakter odpłatny i wymagają wyrażenia odrębnej zgody, zgodnie z informacjami zamieszczanymi i wyświetlanymi na Profilu Użytkownika.

IV. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: Komputer osobisty połączony z siecią Internet;
  1. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  2. Wykorzystywana przeglądarka powinna akceptować pliki Cookies.
 2. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest spełnienie przez Użytkowników nw. wymagań technicznych, tj.:
  1. Posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon z dostępem do sieci Internet;
  2. System operacyjny Android w wersji 4 lub wyższej oraz system operacyjny iOS;
  3. Poprawne zainstalowanie Aplikacji w pamięci urządzenia.
 3. W przypadku niespełnienia ww. minimalnych wymagań technicznych korzystanie z usług Usługodawcy może okazać się niemożliwe lub Aplikacja/Serwis mogą działać nieprawidłowo.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu mobilnym (firewall’e, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Aplikacji/Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
  1.  

V. Rejestracja

 1. Dokonanie rejestracji i akceptacja Regulaminu jest wymagana w celu uzyskania dostępu do Aplikacji/Serwisu w ramach zarejestrowanego Użytkownika będącego Pracownikiem lub Pracodawcą.
 2. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji w Aplikacji powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego akceptacja oznacza zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji powinien zapoznać się i zaakceptować treść Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e‐mail, który stanowi jednocześnie login Użytkownika oraz wprowadza znane jedynie sobie hasło. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swoje hasło w sposób należyty, tak aby zabezpieczyć hasło przed utratą oraz aby uniemożliwić dostęp do Aplikacji/Systemu osobom trzecim.
 5. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem lub hasłem do Profilu utworzonego przez Użytkownika.
 6. System Usługodawcy, zawsze po prawidłowym zakończeniu rejestracji, niezwłocznie wysyła Użytkownikowi na podany adres e‐mail informację o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji Użytkownika w Aplikacji/Serwisie i utworzeniu dla niego Profilu.
 7. Adres e‐mail Użytkownika jest powiązany z Profilem Użytkownika w ramach Aplikacji/Serwisu i stanowi konieczną formę jego identyfikacji oraz będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

VI. Usunięcie Profilu Użytkownika, odinstalowanie Aplikacji

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swój Profil.
 2. Usunięcie Profilu możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w zakładce „Ustawienia konta”. System poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia Profilu. Kliknięcie „Usuń konto” spowoduje usunięcie Profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik może usunąć swój Profil na wniosek skierowany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gastrojob.pl bądź na pisemną prośbę wysłaną na adres: Gastro Job sp. z o.o., ul. Cybernetyki19b, 1piętro; 02‐677 Warszawa. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia Profilu Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.
 4. Usunięcie Profilu Użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich danych zgromadzonych w Aplikacji/Systemie powiązanych z Profilem, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
 5. Użytkownik nie może ponownie aktywować usuniętego Profilu, może natomiast utworzyć Profil ponownie.
 6. Użytkownik może w każdym momencie usunąć/odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Usunięcie/Odinstalowanie Aplikacji nie wiąże się z usunięciem Profilu Użytkownika.

VII. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa oświadczenie usług zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji przez Użytkownika, o której mowa w rozdziale V Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celu świadczenia usług przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności. Po dokonaniu rejestracji, jednak przed rozpoczęciem świadczenia usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi drogą mailową potwierdzenie zawarcia Umowy.
 2. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej jako organ, wspólnik, pełnomocnik, prokurent.
 3. Umowa o świadczeniu usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na zasadach określonych w punktach poniżej.
 4. W przypadku dokonania wyboru przez zarejestrowanych Użytkowników płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji i panelu pracodawcy, wszelkie płatności i rozliczenia będą dokonywane w ramach transakcji kartą kredytową i e‐przelewem za pośrednictwem systemu „Dotpay”.
 5. Faktury w związku z ust. 4 powyżej, będą wystawiane przez Usługodawcę elektronicznie, zbiorczo, na koniec miesiąca za dany miesiąc na adres e-mail podany przy rejestracji przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem w przypadku:
  1. Naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich;
  2. Umieszczania przez Użytkownika w Aplikacji/Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających dobre obyczaje;
  3. Wykorzystania Aplikacji/Serwisu niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  4. Wykorzystania Aplikacji/Serwisu do publikacji reklam lub informacji o charakterze komercyjnym;
  5. Wykorzystaniem Aplikacji/Serwisu na szkodę osób trzecich;
  6. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 7. Jeżeli umowa o świadczenie usług została rozwiązana przez Usługodawcę z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 9. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

VIII. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania Danych Osobowych lub obowiązek podania Danych Osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku Dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 6. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Aplikacji/Serwisie formularzy zamieszczać w Aplikacji/ Serwisie informacje, dokumenty i inne dane dotyczące jego Profilu zawodowego, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 7. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji/Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące prawo.
 8. Zabronione jest kopiowanie materiałów zamieszczonych z Aplikacji/Serwisie a także ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem materiałów zamieszczonych w Aplikacji/Serwisie przez Użytkownika.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, Serwisu i Aplikacji, poprzez stosowną zmianę Regulaminu.

IX. Treść Serwisu i jej przeglądanie

 1. Usługodawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, w którym umieszczane są różnego rodzaju informacje lub oferty innych niż Usługodawca podmiotów tj. Oferty Pracy zamieszczane przez Pracodawców oraz Oferty Podjęcia Pracy zamieszczane przez Pracowników – dalej także Oferty.
 2. Umieszczone w Serwisie Oferty i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią Oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę.
 3. Usługodawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie Ofert przedstawionych w Serwisie, są nimi zawsze Pracodawcy i Pracownicy lub inne podmioty.
 4. Usługodawca zamieszcza w Aplikacji/Serwisie oferty płatne na świadczone przez siebie usługi, widoczne i dostępne do wyboru bezpośrednio przez Profile Użytkowników, które to oferty są wyraźnie odróżniane od Ofert.

X. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść CV Pracowników i innych dokumentów zamieszczanych w Aplikacji/Serwisie.
 2. usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Szkody spowodowane nie prawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji/Serwisu;
  2. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji przy rejestracji bądź na późniejszym etapie;
  3. Problemy w funkcjonowaniu Aplikacji/ Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub w którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  4. Szkody będące wynikiem problemów, o których mowa w cyfrze 3 powyżej;
  5. Szkody będące wynikiem przerw w świadczeniu Usług w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  6. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu stosowanego przez Użytkownika lub też innymi okolicznościami, które nie powstały na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Serwisu albo takich, o których informacje zamieścili w Serwisie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i podmioty udostępniające Oferty, za nie zawarcie przez Użytkowników umów na Oferty lub innych umów, za co odpowiedzialność ponoszą samodzielnie Użytkownicy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niego. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 8. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca oświadcza, że postanowienia Regulaminu dotyczące wyłączenia lub istotnego ograniczania odpowiedzialności Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie mają zastosowania względem Konsumentów.

XI. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W oparciu o art. 6 pkt. 1) Ustawy Usługodawca informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  2. programy szpiegujące (ang.spyware) – programy śledzące działania użytkownika,
  3. które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  4. spam– niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  5. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  6. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 5. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 6. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  7. szyfrowanie transmisji danych;
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

XII. Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca

 1. Stosownie do treści art. 6 pkt 2 Ustawy oraz art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), Usługodawca, informuje niniejszym o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Serwis internetowy www.gastrojob.pl wykorzystuje pliki Cookies tj. pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera Użytkownika korzystającego z Serwisu, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. Pliki Cookies stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie online.
 3. Serwis wykorzystuje Cookies sesyjne, które przechowywane na urządzeniu Użytkownika pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Serwis wykorzystuje pliki Cookies wewnętrzne w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz reklamowych, a także w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, w tym w zakresie niezbędnym dla utrzymania w pamięci dokonanych przez Użytkownika wyborów dotyczących zamówienia, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług. Za pośrednictwem plików Cookies Serwis zbiera dane dotyczące aktualnego języka Użytkownika, adresu strony wywołującej.
 6. Serwis wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie w celach analitycznych, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronach internetowych.
 7. Pliki Cookies mogą być umieszczane w Urządzeniach końcowych Użytkowników również przez podmioty współpracujące z serwisem www.gastrojob.pl
 8. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek w sposób domyślny posiada włączone funkcje umożliwiające zapis plików Cookies.
 9. Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania plików Cookies przez swój system teleinformatyczny, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie działania.
 10. Serwis www.gastrojob.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji dotyczących Użytkownika, niż wskazane w powyższych plikach Cookies. Przechowywanie plików Cookies lub uzyskiwanie dostępu do plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

XIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno‐autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Usługodawcy lub znaki towarowe należą do Usługodawcy lub posiada on odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 3. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego. pod rygorem nieważności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdoczasowej zmiany zawartości Serwisu.

XIV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i Nazwisko, a w przypadku Pracodawcy firmę i NIP;
  2. Adres email;
  3. Numer telefonu;
  4. Zgłaszane roszczenie oraz krótki opis przyczyn uzasadniających podstawę roszczeń.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca w miarę możliwości skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania.
 5. Odpowiedzi na Reklamacje składane przez Konsumentów rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wpływu –zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres email wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

XV. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku, gdy Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Usługodawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR Alternative Dispute Resolution).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2020 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, z przyczyn obejmujących w szczególności:
  1. Rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Aplikacji/Serwisu;
  2. Wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi;
  3. Zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Aplikacji/Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformacyjnego Użytkownika;
  4. Konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług;
  5. Konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Regulaminu do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
  6. Dostosowanie Regulaminu do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników;
  7. Zmiany danych Usługodawcy ujawnionych w Regulaminie, w szczególności danych teleadresowych.
 3. Usługodawca zawiadamia o zmianie Regulaminu poprzez:
  1. Przesłanie Zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty podany w procesie rejestracji;
  2. Komunikat widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie Regulaminu oraz link do treści nowego lub treść dokonanych zmian;
  3. Umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w Aplikacji/Serwisie;
  4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu.
  6. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.
  7. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, jednak niniejsze Postanowienie nie skutkuje wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań umownych.
   Postanowienia powyższego nie stosuje się do:
   1. Ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 Czerwca 2000r.–Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2017r. poz. 776);
   2. umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne;
   3. warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
   1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);
   3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
   4. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
   5. Ustawa o ochronie danych osobowych(Dz.U.1997 Nr133,poz. 883,tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

REGULAMIN KONKURSÓW
1) „Polecenie Aplikacji” 2) „Pracownik Miesiąca” 3) „Pracownik Roku” – zwany w dalszej części także „Regulaminem Konkursów”

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 09.08.2019 r.

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – należąca do Organizatora aplikacja o nazwie „GastroJob”, dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.
  Polityka Prywatności–oznacza dokument, udostępniony w Serwisie Organizatora;
 2. Pracodawca – podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która publikuje ogłoszenie o pracę w Serwisie.
 3. Pracownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia (w przypadku niepełnoletności posiadająca zgodę rodzica), pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce, będąca zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie, która dokonała rejestracji Profilu i posiada aktywny Profil w Serwisie.
 4. Profil – udostępniona dla Użytkownika przestrzeń w Serwisie Organizatora umożliwiająca Pracownikowi wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych.
 5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu i Aplikacji, dostępny pod adresem internetowym: www.gastrojob.pl.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem internetowym: www.gastrojob.pl.
 7. Punkty – przyznawane lub odbierane Pracownikom punkty w ramach Konkursów – zgodnie z Regulaminem Konkursów.
 8. RODO ‐ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkursy organizowane są pod nazwą:
  1. „Pracownik Miesiąca”
  2. „Pracownik Roku”

  – zwane dalej łącznie „Konkursami”, a każdy z osobna „Konkursem”, o których informacje publikowane są w Serwisie oraz udostępniane w Aplikacji.

 2. Organizatorem Konkursów jest spółka – Gastro Job spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Tadeusza Rejtana 23 lok 1.2a, 35‐326 Rzeszów, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734573, NIP: 8133782419, REGON: 380388633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 PLN w całości opłacony – zwany w niniejszym dokumencie także „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Udział w konkursie nie wymaga zakupu jakichkolwiek produktów i jest nieodpłatny.
 5. Udział w Konkursach jest dobrowolny, a przystąpienie następuje poprzez wyraźne potwierdzenie przez Pracownika o przystąpieniu do Konkursów, po uprzednim dokonaniu akceptacji warunków i zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursach. Organizator za pomocą poczty elektronicznej może zażądać od Pracownika odpowiednich oświadczeń lub dokumentów i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie lub spełnienie warunków do przyznania odpowiedniej ilości Punktów w ramach Konkursów, o których mowa w Regulaminie Konkursów w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia wystosowania żądania przez Organizatora. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora żądanych dokumentów lub oświadczeń we wskazanym powyżej terminie, Organizator może uznać, że żądane dokumenty lub oświadczenie w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z możliwością wykluczenia tej osoby z grona Pracowników biorących udział w Konkursach lub odpowiednim odebraniem przyznanych jej Punktów, których potwierdzenia żądał Organizator.
 7. Przystępując do Konkursów Pracownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią: Regulaminu, Regulaminu Konkursów oraz Polityki Prywatności i akceptuje postanowienia w nich zawarte;
  2. wyraził zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych tj.: imię, nazwisko, adres IP, identyfikator i typ urządzenia, adres e‐mail – w celu i na potrzeby realizacji Konkursów, zgodnie z Polityką Prywatności;
  3. wyraził zgodę na przetwarzanie i publikację jego wizerunku do celów związanych z realizacją i promocją Konkursów oraz prowadzoną w ten sposób przez Organizatora działalnością gospodarczą, utrwalonego przez Organizatora lub podmiotu działającego na jego zlecenie za pomocą środków takich jak fotografie lub zapis audiowizualny poprzez publikację wizerunku na kanałach społecznościowych tj. na:
   1. profilu Organizatora znajdującym się na Facebooku;
   2. grupie Organizatora utworzonej na Facebooku;
   3. koncie/profilu Organizatora na Instagramie;
   4. koncie/profilu Organizatora na Linkedinie.

   Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na wykorzystanie wizerunku Pracownika zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek oraz zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań Organizatora w ramach przetwarzania wizerunku dojdzie do powstania utworu w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, udziela Organizatorowi nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono ‐wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej ani gry hazardowej w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest: dokonanie rejestracji przez Pracownika w Serwisie/Aplikacji, utworzenie Profilu, posiadanie aktywnego Profilu oraz przystąpienie do Konkursu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu Konkursów oraz dokonanie akceptacji zasad przetwarzania danych osobowych, w tym także w zakresie przetwarzania wizerunku zwycięzców zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.z 201 r. poz. 1231 z późn.zm.).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach Konkursów. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

IV. ZASADY KONKURSÓW

 1. Organizator ogłasza następujące dwa konkursy tj.:
  1. „Pracownik Miesiąca”;
  2. „Pracownik Roku”.
 2. W ramach konkursu „Pracownik Miesiąca” Organizator przyznaje lub odejmuje odpowiednią liczbę Punktów za:
  1. wykonane zlecenia – +25 Punktów oraz w zależności od wystawionej przez Pracodawcę oceny (ilości gwiazdek) Pracownika po każdej zrealizowanej pracy tj.:
   1. * – -25 Punktów,
   2. ** – -10 Punktów,
   3. *** – 0 Punktów,
   4. **** – +10 Punktów,
   5. ***** – +25 Punktów;
  2. nie stawienie się w miejscu pracy i:
   1. odwołanie obecności od 6 h do 4 h przed godziną rozpoczęcia – -25 Punktów,
   2. odwołanie obecności od 4 h do 2 h przed godziną rozpoczęcia – -50 Punktów,
   3. odwołanie obecności poniżej 2 h przed godziną rozpoczęcia – -100 Punktów,
   4. nie odwołanie obecności (tj. „no show”) – -250 Punktów.

   W ramach niniejszego konkursu, wymogiem jest pozytywne zrealizowanie przynajmniej jednego zlecenia.

   Zwycięzcą jest Pracownik wyłoniony z miast, w których realizowane są oferty pracy publikowane w GastroJob, który w danym miesiącu uzyskał najwyższą liczbę Punktów, zgodnie z warunkami Konkursu.

  3. W ramach konkursu: „Pracownik Roku” Organizator sumuje liczbę Punktów uzyskanych przez danego Pracownika w poszczególnych miesiącach jego uczestnictwa w konkursie oraz bierze pod uwagę punkty stałe, czyli:
   1. uzupełnienie sekcji „o mnie” znajdującej się na Profilu – +100 Punktów;
   2. uzyskanie certyfikatu zweryfikowanego przez GastroJob – +50 Punktów za każdy zweryfikowany przez Organizatora certyfikat;
   3. udział w szkoleniu organizowanym przez GastroJob – +200 Punktów za każde ukończone szkolenie;
   4. polecenie aplikacji, użytkownik otrzymuje – +10 Punktów, kiedy użytkownik, któremu polecono aplikację wykona zlecenie i otrzyma za nie 4 lub 5 gwiazdek.
  4. Organizator powoła komisję konkursową składającą się od 1 do 3 osób, odpowiedzialną za weryfikację realizacji procedury poszczególnych Konkursów, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z działaniem Organizatora oraz za wyłonienie i kontakt ze zwycięzcami poszczególnych Konkursów.

V. LISTA NAGRÓD

 1. W ramach Konkursów Organizator przyznaje wymienione poniżej nagrody:
  1. „Pracownik Miesiąca” – bon o wartości 500,00 zł do wykorzystania na usługi pielęgnacyjne, zdrowotne, szkolenia zawodowe oraz rozrywkę – dla jednego Pracownika, który uzyskał największą liczbę Punktów w danym miesiącu trwania Konkursu.
  2. „Pracownik Roku” – dla Pracownika, który w danym roku kalendarzowym trwania Konkursu, uzyskał największą liczbę Punktów zgodnie z zasadami Konkursu – nagroda o wartości do 15.000,00 zł, tj.: wycieczka dla 2 osób na Malediwy lub w inne miejsce o tej samej wartości pieniężnej.

– zwane dalej łącznie także „Nagrodami”, lub każdą z osobna „Nagrodą”.

VI. HARMONOGRAM KONKURSÓW

 1. Za dzień rozpoczęcia Konkursów przyjmuje się odpowiednio, w przypadku:
  1. „Pracownika Miesiąca” – pierwszy dzień każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie Regulaminu Konkursów;
  2. „Pracownika Roku” – pierwszy dzień roku kalendarzowego następujący po roku, w którym nastąpiło ogłoszenie Regulaminu Konkursów.
 2. Konkurs na:
  1. „Pracownika Miesiąca” – odbywa się w miesięcznych cyklach kalendarzowych;
  2. „Pracownika Roku” – odbywa się w rocznych cyklach kalendarzowych.
 3. Za dzień zakończenia każdego z ww. cyklów Konkursów przyjmuje się, w przypadku:
  1. „Pracownika Miesiąca” – upływ ostatniego dnia każdego miesiąca, następującego po pełnym miesiącu od ogłoszenia Regulaminu Konkursów;
  2. „Pracownika Roku” – upływ ostatniego dnia roku kalendarzowego, następującego po pełnym roku trwania Konkursu.
 4. Wyłonienie zwycięzców Konkursów przez Organizatora nastąpi, w przypadku:
  1. „Pracownika Miesiąca” – w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia każdego z miesięcznych cykli kalendarzowych trwania Konkursu;
  2. „Pracownika Roku” – w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia każdego z rocznych cykli kalendarzowych trwania Konkursu.
 5. Czas trwania Konkursów jest oznaczony i kończy się z upływem 31.12.2020 r.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Po wyłonieniu zwycięzców w każdym z Konkursów, w przypadku konkursu:
  1. „Pracownik Miesiąca” – jeden zwycięzca wyłoniony z miast, w których realizowane są oferty pracy publikowane w GastroJob, zostanie ogłoszony oficjalnie na kanałach społecznościowych należących do GastroJob (Facebook, Instagram, Linkedin) oraz w widomości email na podany przy rejestracji adres email.
  2. „Pracownik Roku” – jeden zwycięzca zostanie ogłoszonych oficjalnie na kanałach społecznościowych należących do GastroJob (Facebook, Instagram, Linkedin) oraz w widomości email na podany przy rejestracji adres email. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w terminie 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy – w celu poinformowania go o terminie i miejscu wydarzenia organizowanego przez Organizatora, z uwagi na zakończenie Konkursu, podczas którego to zwycięzca konkursu „Pracownik Roku” będzie mógł odebrać Nagrodę.
 2. Pracownik ma 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców przez Organizatora, na dokonanie odbioru Nagrody, o której mowa w pkt V ust. 1 niniejszego Regulaminu Konkursów. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Nagroda zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Pracownika Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody przez zwycięzców.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.
 5. W przypadku konkursu „Pracownik Roku” Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, podczas specjalnie zorganizowanego z tej okazji wydarzenia. Nieodebrane przez Pracownika Nagrody w Konkursie podczas ww. wydarzenia spowoduje, że Nagrody ulegną przepadkowi na rzecz Organizatora, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Pracownika Konkursu.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Pracownika postanowień niniejszego Regulaminu Konkursowego oraz Regulaminu; jak również w przypadku, gdy Pracownik wpłynął na przyznanie Nagrody w sposób niedozwolony lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, Nagroda przyznana danemu Pracownikowi w Konkursie przepada na rzecz Organizatora, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Pracownika Konkursu.
 7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE.

 1. Dane osobowe udostępnione przez zwycięzców Organizator wykorzysta jedynie do celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem i zakończeniem Konkursów i nie będzie ich przetwarzał w jakimkolwiek innym celu niezwiązanym z Konkursami.
 2. Dane przetwarzane do celu, o którym mowa w ust. 1 powyższej, będą przetwarzane zgodnie z zasadami odnoszącymi się Pracownika, uregulowanymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Organizatora.

IX. ZASADY REKLAMACJI.

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanych Konkursów powinny być składane na piśmie, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja w konkursie”, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy do złożenia reklamacji lub w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców w poszczególnych Konkursach.
 2. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli pismo Organizatora zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego na adres mailowy Pracownika lub nadane w polskiej placówce pocztowej.
 3. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji – jest ostateczna.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gastrojob.pl.
 2. Udział Pracownika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Pracownika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w Regulaminie Konkursów, Regulaminie oraz Polityce Prywatności, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursów, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Pracowników, biorących udział w Konkursach. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu Konkursów na stronie internetowej www.gastrojob.pl. Organizator zastrzega sobie w szczególności możliwość zakończenia konkursu w trakcie jego trwania, aż do momentu zakończenia odpowiedniego z Konkursów i nabycia z tego tytułu nagród.

DotPay Cards