app-storeemailfacebookgoogle-playinstagramlinkedinpersonplussearchtelephonetweeter

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES
Aplikacji i Serwisu „Gastro Job”

Niniejszy dokument obowiązuje od 23.09.2019 r.

Użytkownikom Serwisu zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich Danych Osobowych. Gastro Job spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie stosuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zapewnienia przejrzystości i transparentności przetwarzania Danych Osobowych, GastroJob sp. z o.o. przyjęła niniejszą Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka zawiera informacje o danych, które zbieramy, jak również informacje o możliwościach ich przetwarzania i udostępniania, oraz o uprawnieniach dotyczących poszczególnych czynności. Podkreślamy, że korzystanie z Serwisu jest w pełni dobrowolne. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo postanowień niniejszej Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jednocześnie jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane do kontaktu zostały podane w Rozdziale II niniejszej Polityki.

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

Aplikacja – należąca do Usługodawcy aplikacja o nazwie „GastroJob”, dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.
AdBlock – rozszerzenie do przeglądarek internetowych, automatycznie blokuje i usuwa reklamy ze stron internetowych. Cookies – Niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

DotPay – Agent rozliczeniowy prowadzący system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadający zgodę na prowadzenie działalności o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnych pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/

Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk Serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Został stworzony na bazie systemu wykupionej przez Google firmy Urchin Software.

Hosting – jest udostępnianiem przez dostawcę usług internetowych miejsca na swoich Serwerach. Związane jest to z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, maksymalnej liczby danych, którą chcemy przesłać wykorzystując łącza serwerowni, usługami oferowanymi przez serwerownię, maksymalnego obciążenia serwerowni.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanego do zarządzania usługą.
Oferta Pracy – utworzona przez zarejestrowanego Pracodawcę informacja, iż poszukuje Ofert Podjęcia Pracy przez Pracowników. Oferta Pracy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Polityka Prywatności – oznacza niniejszy dokument, udostępniony w Serwisie Usługodawcy.
Pracodawca – podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która publikuje ogłoszenie o pracę w Serwisie.

Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie.

Profil – udostępniona dla Użytkownika przestrzeń w Systemie Usługodawcy umożliwiająca Zarejestrowanemu Użytkownikowi wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych obejmujących w szczególności:

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu i Aplikacji.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.gastrojob.pl oraz biz.gastrojob.pl
Serwer – Serwer to program komputerowy lub urządzenie, które umożliwia funkcjonowanie innych programów lub urządzeń zwanych klientami. Jego celem jest udostępnianie danych i zasobów.

Strona www – dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Po stronie Użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Stanowisko (Pracy) – obowiązkowa informacja w Ofercie Pracy Pracodawcy wybrana wyłącznie z spośród listy udostępnionej przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji lub Serwisu, w tym także odwiedzająca ogólnodostępne strony Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych przetwarzanych i przechowywanych w Serwisie jest spółka – Gastro Job spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 23 lok 1.2a, 35-326 Rzeszów, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000734573, NIP: 8133782419, REGON: 380388633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony – zwany w niniejszym dokumencie także „Administratorem” lub „Usługodawcą”.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami:
  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego Usługodawcy, udostępnionego na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.gastrojob.pl;
  2. telefonicznie pod numerem: (+48) 576-109-105;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@gastrojob.pl;
  4. pocztą tradycyjną na adres: Gastro Job sp. z o. o., ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa.

Dane Inspektora ochrony danych osobowych: iod@gastrojob.pl

III. Podstawa i zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są w Serwisie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b i f RODO.
 2. Udostępnienie Danych Osobowych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne, choć jednocześnie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora i korzystania z ich pełnej funkcjonalności.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane niezbędne i adekwatne dla zaakceptowanych przez odbiorcę celów, w których są przetwarzane.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Rozdziale VII Polityki Prywatności lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich, (tj. państw nie należących do Unii Europejskiej) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane Osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą przez okres korzystania z usług Aplikacji przez Użytkownika (posiadania Profilu), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Administratora, Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 7. Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych; w szczególności Administrator udostępnia 256-bitowy system szyfrowania danych SSL, zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych
  przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. Informacje podawane przez Użytkownika, zgodnie z Rozdziałem IV poniżej,
  2. Informacje gromadzone automatycznie, zgodnie z Rozdziałem V poniżej.
 9. System wykorzystywany przez Usługodawcę do świadczenia oferowanych usług dokonuje automatycznego profilowania Użytkowników – w celu przyporządkowania Profili Użytkowników do określonych Ofert Pracy, na zasadach szczegółowo określonych w Rozdziale V Polityki Prywatności.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie Danych Osobowych, które jej dotyczą – narusza obowiązujące prawo.

IV. Dane podawane przez Użytkownika i Pracodawcę w procesie rejestracji

 1. Użytkownik poproszony jest o podanie następujących danych:
  1. Dane, których podanie jest konieczne do dokonania rejestracji i otrzymywania Ofert Pracy oraz dane podawane dowolnie:
   Imię – Wymagane
   Nazwisko – Wymagane
   Email – Wymagane
   Numer telefonu – Wymagane
   Data urodzenia – Dobrowolne
   Status Studenta – Dobrowolne
   Orzeczenie lekarskie – Dobrowolne
   Prawo Jazdy – Dobrowolne
   Wykształcenie – Dobrowolne
   Obywatelstwo – Dobrowolne
   Umiejętności językowe – Dobrowolne
   Doświadczenie zawodowe – Dobrowolne
   Certyfikaty branżowe – Dobrowolne
   Preferowana lokalizacja pracy – Dobrowolne Preferowane stanowiska pracy – Dobrowolne Minimalna kwota wynagrodzenia brutto – Dobrowolne
 2. Pracodawca, będący osobą fizyczną oraz Pracodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poproszony jest o podanie następujących Danych Osobowych:
  1. Dane konieczne do dokonania rejestracji:
   Nazwa firmy – Wymagane
   NIP – Wymagane
   Numer służbowy – Wymagane
   Adres firmy – Wymagane Email służbowy – Wymagane
   b. Dane konieczne dla stworzenia Oferty Pracy: Adres miejsca pracy – Wymagane
   Nazwa miejsca pracy – Wymagane Stanowisko pracy – Wymagane Data pracy – Wymagane
   Liczba pracowników – Wymagane Wynagrodzenie – Wymagane
   Typ umowy – Wymagane
   Informacja dot. orzeczenia lekarskiego pracownika – Wymagane Informacja, czy pracodawca zapewnia posiłek – Wymagane
   Informacja, czy prawo jazdy jest wymagane – Wymagane Wymagana znajomość języków – Wymaga

V. Dane pozyskiwane automatyczne

 1. Korzystając z Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, Użytkownik upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do następujących danych zgromadzonych w urządzeniu mobilnym: kalendarz, lokalizacja, zdjęcia. Udostępnienie tych danych jest konieczne dla pełnego korzystania z usług. Odmowa upoważnienia Administratora do wskazanych powyżej danych, może w szczególności, w następujący sposób ograniczyć bądź uniemożliwić świadczenie usług.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem swojego loginu na Facebooku – w takim przypadku Użytkownik upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do niektórych informacji Użytkowania, przetwarzanych na koncie Facebook (dostępnych na Facebooku w profilu publicznym – zgodnie z ustawieniami prywatności na Facebooku).
 3. Administrator zbiera informacje z przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub urządzenia mobilnego podczas korzystania z Aplikacji. Zbierane informacje obejmują:
  Adres IP
  Identyfikator urządzenia
  Typ urządzenia
  Język przeglądarki
  System operacyjny
  Czas dostępu
  Lokalizację geograficzną
 4. Usługodawca zastrzega także, że zgodnie z ww. ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może udostępnić dane, o których mowa powyżej, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  5. Strona internetowa Aplikacji posługuje się tzw. plikami Cookies (ciasteczka):

Informacje ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookie (tzw. ciasteczka);
  2. poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie Serwera www;
 2. Operatorami hostingu są firmy:
  Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (biz.gastrojob.pl)
  oraz
  ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów (www.gastrojob.pl)

Udostępniają one wydawcy serwisu www.gastrojob.pl oraz biz.gastrojob.pl narzędzia pozwalające na monitorowanie pracy strony i zachowań Użytkowników (m.in. poprzez logi Serwera i statystyki odwiedzin).

Informacja o plikach cookie

 1. Serwis korzysta z plików Cookie.
 2. Pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin)
 4. Pliki Cookie wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików Cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki Cookie zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć Google, która dostarcza statystyki odwiedzin dla Serwisu, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookie i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami Cookie. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi Cookie, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez stronę www;
 • zarządzania plikami Cookie na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika strony;
 • określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania Cookie.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookie i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych Serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików Cookie i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Logi Serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora Serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na Serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na Serwer.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta;
  • identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP.
 4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

VI. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną tj. w celu:
  1. Tworzenia bazy Pracodawców i potencjalnych Pracowników oraz bazy Ofert Pracy;
  2. Automatycznego przyporządkowywania Profili do Ofert Pracy;
  3. Umożliwiania nawiązywania kontaktów między automatycznie przyporządkowanymi Pracodawcami potencjalnymi Pracownikami za pośrednictwem czatu online, adresu e- mail;
  4. Bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem czatu online pomiędzy Pracodawcami i potencjalnymi pracownikami jest rejestrowana przez Administratora w celu dostępu do historii rozmów i eliminowania problemów oraz rozstrzygania sporów. Rozpoczęcie rozmowy w ramach czatu online jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na rejestrowanie rozmów;
  5. Zarządzania Profilami oraz udzielania im wsparcia w procesie korzystania z usług i Aplikacji;
  6. Przekazywania przez Usługodawcę na podany w Profilu adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
  7. Dokonywania rozliczeń dotyczących świadczonych usług, w tym wystawiania faktur VAT;
  8. Ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  9. Realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na Administratorze, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  10. Badania rynku, przeprowadzania analiz i statystyk w celu badania aktywności oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę;
  11. Udostępniania ich innym Użytkownikom posiadających Konto w Serwisie oraz osobom trzecim na zasadach opisanych w Rozdziale VII Polityki Prywatności;
  12. Marketingu, na zasadach opisanych w Rozdziale IX niniejszej Polityki;
  13. Rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania.

VII. Udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim

 1. Dane Użytkowników tj.: Pracodawców i potencjalnych Pracowników, będących Użytkownikami są dostępne jedynie tym podmiotom, którzy zostali automatycznie przyporządkowani przez Serwis. Dane zawarte w Aplikacji/Serwisie nie są dostępne dla wszystkich Użytkowników posiadających Konto. Pracodawca ma dostęp do danych Użytkownika, będącego potencjalnym Pracownikiem:
  1. Gdy Profil Użytkownika zostanie automatycznie przyporządkowany do Oferty Pracy oferowanej przez Pracodawcę. W takim przypadku Pracodawca widzi dane jakie były konieczne do rejestracji oraz doświadczenie zawodowe;
  2. Gdy Użytkownik zaakceptuje automatycznie przyporządkowaną Ofertę Pracy, Pracodawca widzi dane konieczne do założenia Profilu oraz pozostałe uzupełnione jako dodatkowe.
 2. Pracodawca uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych Pracownika wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy przedstawione w Ofercie Pracy, do której system automatycznie przyporządkował Profil danego Użytkownika. Bez odrębnej zgody Użytkownika, zakazane jest wykorzystywanie jego Danych Osobowych, w celu innym niż wskazany w zdaniu poprzednim, w szczególności zakazane jest udostępnianie jego Danych Osobowych osobom trzecim, czy tworzenie bazy Użytkowników na potrzeby innych rekrutacji.
 3. W przypadku udostępnienia Danych Osobowych Pracownika Pracodawcy, na zasadach określonych w ust 2-3 powyżej Pracodawca, staje się administratorem Danych Osobowych Pracownika i we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 4. Administrator może udostępniać Dane Osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Policji, Prokuratury.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia posiadanych Danych Osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia, w całości lub w części, przedsiębiorstwa lub majątku obejmującego przeniesienie praw do Serwisu lub Aplikacji.
 6. W przypadku przeniesienia praw do Aplikacji lub Serwisu na osobę trzecią, osoba ta stanie się administratorem Danych Osobowych Użytkowników posiadających Konto, uprawniona będzie do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika i niniejszej Polityki Prywatności.
 7. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, Użytkownicy mogą zwracać się do podmiotu, na rzecz którego dokonaliśmy przeniesienia Danych Osobowych z pytaniami dotyczącymi kwestii przetwarzania tych danych.
 8. Dane Osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 9. Każdy Pracodawca wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie firmy Pracodawcy, nazwy, adres jego siedziby, logo kroju liter, znaków towarowych, innych znaków należących do Pracodawcy. Wyraża również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie fotografii należących do Pracodawcy, opracowywania treści internetowych, treści medialnych, ulotek, broszur informacyjnych, materiałów reklamowych i tym podobnym na piśmie lub w formie elektronicznej albo w inny sposób lub do publicznego ich udostępniania na terenie kraju do celów marketingowych i handlowych przez jego zamieszczanie na social mediach, kampaniach marketingowych, reklamach w Google, iAds oraz reklamach outdoorowych przez Administratora.
 10. Serwis/ Aplikacja Gastrojob.pl korzystają z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zmiana ustawień jest dostępna pod poniższymi linkami:
  1. Facebook- https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
  2. Google- https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 11. Serwis / Aplikacja Gastrojob.pl korzysta z usług firm tworzących specjalistyczne oprogramowanie, które jest zaimplementowane na serwisach www.gastrojob.pl oraz biz.gastrojob.pl oraz może być wykorzystywane w aplikacji:
NazwaLink do programuLink do Polityki Prywatności
DotPayhttp://www.dotpay.pl/http://www.dotpay.pl/bezpieczenstwo/
Google analyticshttp://analytics.google.com/https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Analyticshttps://analytics.facebook.com/https://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook Adshttps://www.facebook.com/business/adshttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Firebasehttps://firebase.google.com/https://policies.google.com/technologies/location-data
Hotjarhttps://www.hotjar.com/https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
Userwww.user.comhttps://user.com/en/privacy-policy/

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

VIII. Prawa i dostęp do Danych Osobowych

Zgodne z obowiązującym prawem każdy Użytkownik Aplikacji/Serwisu ma prawo do:

 1. Cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił podczas rejestracji, jak i podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Aplikację. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgód nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może natomiast uniemożliwić dalsze korzystanie z Aplikacji/Serwisu.
 2. Dostępu do Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo uzyskać informację czy jego Dane Osobowe są przetwarzane. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych ma miejsce Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych.
 3. Usunięcia swoich Danych Osobowych. Użytkownik w każdym momencie może zażądać od Administratora, aby ten bezzwłocznie usunął wszelkie jego dane oraz informacje przechowywane w Serwisie/Aplikacji, jeżeli:
  1. Dane Osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. Została wycofana zgoda, na której opiera się przetwarzanie Danych Osobowych;
  3. Został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych w celach marketingowych;
  4. Dane Osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 4. Administrator może zachować pewne Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – pomimo żądania przez Użytkownika
  usunięcia Danych Osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Powyższe postanowienie dotyczy w szczególności Danych Osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres email, historię Aplikacji. Wyżej wymienione Dane Osobowe zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora.
 5. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.
 6. Sprostowania Danych Osobowych. Każdy Użytkownik ma możliwość sprostowania i uzupełniania podanych przez siebie Danych Osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce „Profil”. W przypadku pozostałych danych, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
 7. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania swoich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
  1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich Danych Osobowych, wówczas ograniczone zostanie ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia nieprawidłowości;
  2. Gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zamiast usunięcia żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Gdy Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i wykorzystane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
   roszczeń;
  4. Gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych. Ograniczenie następuje na czas niezbędny do czasu rozstrzygnięcia czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które są realizowane w związku z przetwarzaniem tych danych. Jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone, korzystanie z Serwisu/Aplikacji będzie niemożliwe, aż do czasu rozpatrzenia żądania.
 8. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego Państwa Danych Osobowych, Administrator podejmie czynności w celu ustosunkowania się do niego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wniosku Administratorowi. Jeżeli rozpatrzenie wniosku będzie wymagało podjęcia działań o charakterze skomplikowanym, Administrator w ciągu miesiąca przekaże Państwu informację o możliwym terminie realizacji wniosku po przedłużeniu jednomiesięcznego terminu, przy czym przedłużenie terminu nie będzie dłuższe niż jeden miesiąc.

IX. Informacja handlowa

 1. Administrator informuje, że w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Administrator będzie mógł przesyłać na adres e-mail lub numer telefon Użytkownika informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) lub art. 172 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 2. Osobom, które, podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu i które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator może świadczyć usługę newslettera.
 3. Użytkownik w każdym czasie może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierających takie informacje. Informacje dotyczące zmiany niniejszej Polityki, zmianie warunków świadczenia usług lub działalności Serwis czy zmianie parametrów technicznych, informacje o zmianie warunków świadczenia usług lub działalności Serwisu jak również inne informacje podobne, nie stanowią informacji handlowej o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stosownie do potrzeb Administratora, może on zmienić i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownych informacji na głównej stronie Serwisu oraz przesłanie informacji o zmianie Polityki wraz z jednolitym tekstem Polityki pocztą elektroniczną na adres poczty podany w procesie rejestracji. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

DotPay Cards